Strona główna / Oferta / Regulamin

rozmiar tekstu: A A A
REGULAMIN STACJI NARCIARSKIEJ
LIMANOWA-SKI

Zanim zaczniesz jeździć zobowiązany jesteś do zapoznania się z regulaminem:

 • podstawą do przejazdu na kolei linowej oraz wyciągu jest posiadanie ważnego biletu lub karty na przejazd,
 • obsługa stacji ma prawo kontrolować osoby korzystające z przejazdów ulgowych, wymuszenie przejścia przez osobę nieposiadającą ważnego biletu grozi utratą karty,
 • możliwość wejścia na peron sygnalizowana jest otwarciem bramki, wejście winno nastąpić niezwłocznie po otwarciu bramki, zabrania się wejścia na peron po zamknięciu bramki,
 • wjazd rozpoczyna się na stacji dolej a kończy na stacji górnej , ponadto na wyciągu talerzykowym wczepianie się lub wyczepianie się z zaczepów holowniczych na trasie przejazdu jest zabronione,
 • po wyjeździe na stację górną, należy natychmiast oddalić się od strefy wysiadania, aby nie utrudniać ruchu następnym narciarzom oraz w przypadku wyciągu talerzykowego nie być narażonym na uderzenie następnym zwolnionym zaczepem,
 • wyciągiem talerzykowym wolno wjeżdżać wyłącznie po wyznaczonym torze wjazdowym pod liną wyciągu, jazda obok toru, zygzakowanie, jazda pługiem, jazda wzdłuż wyciągu itp. są surowo zabronione,
 • na terenie Stacji Narciarskiej Limanowa-Ski należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi wyciągu, informacji zamieszczonej na znakach graficznych i zachować szczególną ostrożność,
 • do wjazdu poza kolejnością uprawnieni są:+ obsługa wyciągu + ratownicy GOPR + instruktorzy po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem
 • w razie wypadku narciarskiego lub potrzeby udzielenia pierwszej pomocy należy niezwłocznie zwrócić się do ratownika GOPR lub do obsługi wyciągu,
 • na trasie zjazdowej należy zachować szczególną ostrożność, dostosować jazdę do swoich umiejętności oraz warunków panujących na trasie i warunków atmosferycznych. Zabrania się utrudnianie zjazdów pozostałym osobom, zatrzymywanie w miejscach o szczególnym nasileniu ruchu, brawurowej jazdy. Należy stosować się do ogólnych zasad przyjętych w ruchu lądowym.
 • zabrania się jazdy na nartach poza trasą narciarską a w szczególności pod trasą kolei linowej,
 • właściciel wyciągu nie odpowiada za wypadki spowodowane przez uczestników ruchu na trasie
  zjazdowej i wyjazdowej.
 • w sprawie skarg i wniosków należy zwracać się do zarządcy Stacji Narciarskiej Limanowa-Ski
REGULAMIN PROMOCJI „50% NA KARNET CAŁODZIENNY”

§ 1. Określenie organizatora
1. Organizatorem promocji jest Sacorp Polska sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, kod pocztowy: 34-400, ul. Krakowska 1. Właściciel Stacji Narciarskiej Limanowa – Ski, Mordarka 556, 34-600 Limanowa, zwanej dalej Stacją Narciarską.
2. Partnerem Promocji odpowiedzialnym pośrednio za realizację Promocji jest P.P.H. Gamatex sp. j. Maria Gacek, Piotr Gacek z siedzibą w Starem Bystrem 414, 34-407 Ciche. Do którego należy marka LAVARD oraz sieć sklepów LAVARD. Zwanej dalej „Partnerem Promocji”.


§ 2. Termin i miejsce Promocji
1. Promocja trwa od 07.12.2013 r. do dnia 15.03.2014 r. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg ogólnopolski, z zastrzeżeniem pkt. 2. par. 4. niniejszego Regulaminu.


§ 3. Uczestnicy promocji
1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 Uczestnikami Promocji mogą być: wszystkie osoby niezależnie od wieku, które spełnią warunki określone w § 4., zwane dalej „Uczestnikami”. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z produktów w wybranych sklepach sieci LAVARD w okresie trwania promocji.
2. W Promocji nie mogą brać udziału:
a. osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają produkty objęte Promocją bezpośrednio od Partnera Promocji lub Organizatora, ani osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją;
b. Pracownicy Organizatora, ani Pracownicy Partnera Promocji.


§ 4. Zasady Promocji
1. Promocją objęte są wszystkie produkty marki Lavard, zakupione w sklepach objętych promocją.
2. Lista sklepów Partnera Promocji objętych promocją jest dostępna w załączniku nr 1. niniejszego Regulaminu.
3. W Promocji biorą udział osoby, które oprócz wymagań, o których mowa w § 3 spełnią poniższy warunek:
a. dokonają zakupu wybranego przez siebie produktu marki Lavard w terminie od dnia 07.12.2013 r. do dnia 15.03.2014 r. w sklepach objętych promocją.
4. Każdy Uczestnik Promocji, który spełni jej warunki określone w Regulaminie, otrzyma od Partnera Promocji ulotkę promocyjną (zwanej dalej „Ulotką Promocyjną”). Jedna Ulotka
Strona 3 z 7
Promocyjna upoważnia do zakupu jednego biletu czasowego, 12 godzinnego, normalnego w cenie brutto obniżonej o 50 % w kasach Stacji Narciarskiej. Ważność Ulotki Promocyjnej jest zdeterminowana podpisem oraz pieczęcią pracownika sklepu Partnera Promocji objętego promocją, pod rygorem nieważności.
5. Z zastrzeżeniem pkt. 3 obowiązek opatrzenia pieczęcią i podpisem należy do pracownika sklepu Partnera Promocji, jednakże jego brak nie może być podstawą do roszczenia otrzymania rabatu w kasach Stacji Narciarskiej. Brak pieczęci i podpisu pracownika sklepu Partnera Promocji, nie może być również podstawą do roszczeń bezpośrednio wobec pracownika sklepu Partnera Promocji.
6. Ulotka promocyjna jest ważną na okaziciela, tzn. że każda osoba posiadająca ulotkę jest uprawniona do zakupu biletu w kasach Stacji Narciarskiej o której mowa w § 1.
7. Ulotka nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej do dnia 15.03.2014 r. za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej lub poczty elektronicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na adres Organizatora (zgłoszenia pocztą lub przesyłką kurierską) lub data dotarcia e-maila na serwer pocztowy Organizatora (zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej)
2. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres: Reklamacja „50% na karnet całodzienny” ul. Krakowska 1, 34-400 Nowy Targ lub e-mail biuro@lysagora.eu z tematem wiadomości „Reklamacja – 50@ na karnet całodzienny”
3. Reklamacje rozpatruje komisja złożona z 2 pracowników Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia uczestnika Promocji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji – w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą elektroniczną – w przypadku otrzymania reklamacji emailem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


§ 6. Postanowienia końcowe
1. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za ukazanie ulotki promocyjnej w kasach Stacji Narciarskiej.
2. W wypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 3
3. Dodatkowe informacje na temat Promocji będą udzielane poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@lysagora.eu.
Strona 4 z 7
4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
5. Aktualny regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora, w Stacji Narciarskiej, oraz na stronie internetowej www.limanowa-ski.pl.
6. Uczestnik oświadcza, iż przed realizacją ulotki promocyjnej zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.« powrót

Partnerzy:

Copyright © SACORP POLSKA
Realizacja : Intellect.pl